ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ตีพิมพ์เรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ในรูปแบบต่างๆ มีวัตถุประสงค์

- เผยแพร่ความรู้ทางอายุรศาสตร์ต่อแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และอายุรแพทย์
- เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้ให้สัญญาและแพทย์ต่อยอด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งแพทย์ผู้สนใจ
- พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง

3386
Views
Prev
Next อัพเดทเงื่อนไขการส่งต้นฉบับ

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด

ข่าวสาร/ประกาศ