กองบรรณาธิการ

Advisory Board

Thongchai    Pratipanawatr
รศ.นพ.ธงชัย  ประฏิภาณวัตร
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

Editor-in-Chief

Charoen Choonhakarn รศ.นพ. เจริญ ชุณหกาญจน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Editorial Board

Anan Wattanathum พ.อ.นพ.อนันต์ วัฒนธรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Prapun Kittivoravitkul พ.ท.นพ.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Patsri Srisuwan พ.ท.ผศ.พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ โรงพระยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Manaporn Payanundana พ.ท.พญ.มนาภรณ์ ปายะนันทน์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Paweena Susantitaphong รศ.ดร.พญ.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sasisopin Kiertiburanakul ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
Pisut Katavetin รศ.(พิเศษ)นพ.พิสุทธิ์  กตเวทิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kaweesak Chittawatanarat รศ.นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Preyanuj Yamwong รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ศิริราชพยาบาล
Arkorn Nongnuch ผศ.นพ.อ.อาคม นงนุช มหาวิทยาลัยมหิดล
Patapong Towiwat ผศ.นพ.ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Chutintorn sriphrapradang ผศ.พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง โรงพยาบาลรามาธิบดี
Hataikarn Nimitphong ผศ.พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Pornpoj Pramyothin อ.นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน มหาวิทยาลัยมหิดล
Kittiyod Poovorawan อ.นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
Nattaya Poovorawan อ.พญ.ณัฏยา ภู่วรวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Eakkapol Utchariyaprasit อ.นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Suphawan Siriwattanakul อ.พญ.ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
Pariya Phanachet อ.นพ.ปริย พรรณเชษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Chokchai Kittiyanpanya อ.นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญา โรงพยาบาลเลิดสิน
Pattarin Pirompanich ผศ.พญ.ภัทริน ภิรมย์พานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Chaipat Chunharas อ.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Arjbordin Winijkul อ.นพ.อาจบดินทร์ วินิจกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
Teerapat Yingchoncharoen อ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
Aekarach Ariyachaipanich อ.นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Piyawan Chiewthanakul อ.พญ.ปิยะวรรณ เชี่ยวธนะกุล โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
Duangkamol Aiewruengsurat อ.พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prapassorn Ussavasodhi พญ.ประภัสสร อัศวโสตถิ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
Sanit Wichansawakun อ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Kumpol Aiempanakit อ.นพ.กัมพล เอี่ยมพนากิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Mati Chuamanochan อ.นพ.มติ เชื้อมโนชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tidarat Pannachet อ.พญ.ธิดารัตน์ พรรณเชษฐ์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
Patommatat Bhanthumkomol อ.นพ.ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Pechngam Chaivanit อ.พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช มหาวิทยาลัยบูรพา
Luangyot Thongthieang อ.นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
Prasit Upapan อ.นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
Pansachee Damronglerd อ.พญ.พรรณศจี ดำรงค์เลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ekgaluck Wanothayaroj อ.นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
Anuwat Boonsong นพ.อนุวรรตน์ บุญส่ง โรงพยาบาลมุกดาหาร
Witthawat Naeowong อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Preecha Srisrangthong อ.นพ.ปรีชา ศรีสร้างทอง โรงพยาบาลอุดรธานี
Saranya Pongudom อ.พญ.ศรัญญา พงษ์อุดม โรงพยาบาลอุดรธานี
Pimchanok Tantiwong อ.พญ.พิมพ์ชนก ตันติวงศ์ โรงพยาบาลขอนแก่น
Sirina Satthapisit พญ.ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ โรงพยาบาลขอนแก่น
Rattapol Pakchotanon อ.นพ.รัตตะพล ภัคโชตานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Chutatip Limkunakul อ.พญ.จุฑาธิป ลิ้มคุณากูล โรงพยาบาลชลประทาน
Prapassorn Ussavasodhi พญ.ประภัสสร อัศวโสตถิ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
Kittisak Sawanyawisut ศ.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ajanee Mahakkanukrauh รศ.พญ.อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Sittichai Netwijitpan อ.นพ.สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Pantipa Tonsawan อ.พญ.พรรณธิพา ต้นสวรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Suteeraporn Chaowattanapanit ผศ.พญ.สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Burabha Pussadhamma ผศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Pailin Ratanawatkul อ.พญ.ไพลิน รัตนวัฒน์กุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Chinnadol Wanitpongpun อ.นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Sornwichate Rattanachaiwong อ.นพ.สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Kittrawee Kritmetapak ผศ.นพ.กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Atibordee Meesing อ.นพ.อธิบดี มีสิงห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Narachai Julanon อ.นพ.นราชัย จุฬานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Manchumad Manjavong อ.พญ.มัญชุมาส มัญจาวงษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Sittichai Khamsai อ.นพ.สิทธิชัย คำใสย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Suranut Charoensri อ.นพ. สุรณัฐ เจริญศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Apichart So-ngern อ.นพ.อภิชาติ โซ่เงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด

ข่าวสาร/ประกาศ