วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

บทบรรณาธิการ: Editorials

     สวัสดีครับ วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีนี้ ทางกองบรรณาธิการก็ยังอยากชักชวนให้แพทย์หรือบุคลากร ทางการแพทย์ทุกสาขา หากมีบทความที่น่าสนใจในทุกๆ คอลัมน์ ทางวารสารยินดีเป็นอย่างยิ่งครับหากจะส่งมา เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของเรา ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ ดังนี้ครับ

  • อาจารยว์ รวัฒน์ ได้เขียนบทความเรื่อง วัณโรคดื้อยา isoniazid ที่พบเป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นทำให้การ รักษาวัณโรคได้ผลไม่ดี โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลก ได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคดื้อยา isoniazid ไว้อย่างน่าสนใจ และแพทย์ผู้ทำการรักษา ควรต้องมีความรู้ด้านนี้อย่างดี เพราะการให้สูตร การรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่แรกจะทำให้ผลการรักษา ได้ผลสำเร็จและลดการกลับเป็นซ้ำ
  • บทความโรคไตเมมบรานัส ของอาจารย์เอกลักษณ์ และอาจารย์กิตติ์รวี ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ ตรวจแอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดี ในเลือด และ/หรือฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์ แอนติเจนในโกลเมอรูลัสที่ได้จากการเจาะชิ้นเนื้อไต ในการช่วยวินิจฉัย การพยากรณ์โรค และการติดตาม การรักษาโรคไตเมมบรานัสชนิดปฐมภูมิรวมถึงผู้ป่วย หลังปลูกถ่ายไตด้วย
  • อาจารย์ณัฐติยาได้เขียนบทความ ภาวะโลหิตจาง จากโรคเรื้อรังเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ทั่วไป โดยกล่าวถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกภาวะโลหิตจางจากการขาดเหล็ก ซึ่งอาจพบร่วมกันได้ และการรักษาที่ประกอบด้วย การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุร่วมกับการให้ฮอร์โมน กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง และการรักษาใหม่ๆ ที่อาจจะออกมา
  • บทความนิพนธ์ต้นฉบับของอาจารย์กิตติกร ได้ศึกษา อาการทางคลินิก การตอบสนองต่อการรักษา และ การดำเนินโรค ของโรคไตรั่วชนิดไอจีเอ็ม (IgM nepropathy; IgMN) ในผู้ป่วย 47 ราย พบว่าเมื่อ สิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มที่รักษาด้วยยาสเตียรอยด์ มีการตอบสนองต่อการรักษาร้อยละ 65.4 กลับเป็นซ้ำร้อยละ 30.8 ขณะที่กลุ่มที่รักษาด้วย ยาไซโคลฟอสฟาไมด์มีการตอบสนองต่อการรักษา ร้อยละ 92.9 กลับเป็นซ้ำร้อยละ 14.3 ผลการทำงาน ของไตเมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่า ร้อยละ 2.1 กลายเป็นไตวายระยะสุดท้ายต้องรักษาด้วยการ ฟอกไต สรุปว่าการรักษาด้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์ ได้ผลดีและมีการกลับเป็นซ้ำน้อยกว่าการรักษาด้วย ยาสเตียรอยด์ และผู้ป่วย IgMN มีการดำเนินโรคเป็น ไตวายระยะสุดท้ายน้อย

      นอกจากนี้ยังมีบทความอื่นๆ ได้แก่ รายงานผู้ป่วย และ ทดสอบความรู้ด้วยภาพ ที่น่าสนใจอีกครับ หากมีข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาได้ที่กอง บรรณาธิการ และหากต้องการติดตามวารสาร สมัครสมาชิก ร่วมส่งบทความ หรือ คำแนะนำในการเขียนบทความรวมถึง วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง สามารถดูและส่งผ่านทางเวบไซท์ www.kkujm.com ได้ครับ ขอบคุณครับ

กองบรรณาธิการ

1259
Views
39
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด