ผลสำเร็จของการใส่สายล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ประสบการณ์ จากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

บทนำ: การใส่สายล้างไตช่องท้องเป็นขั้นตอนแรกของการล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน วัตถุประสงค์ของ การศึกษาคือศึกษาผลสำเร็จและภาวะแทรกซ้อนของการใส่สายล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน

วิธีการศึกษา: ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่จำเป็นต้องล้างไตช่องท้องในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระหว่างพฤษภาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 เข้าร่วมการศึกษา การใส่สายล้างไตแบบอ่อนใช้วิธีข้างเตียงโดยอายุรแพทย์โรคไต การล้างไตใส่น้ำยา ล้างไต 1.5 ลิตรในช่องท้อง เปลี่ยนน้ำยาแบบทำเอง ผลสำเร็จและภาวะแทรกซ้อนของการวางสายล้างไตช่องท้อง ถูกรวบรวมและรายงาน

ผลลัพธ์: ผู้ป่วย 80 รายถูกใส่สายล้างไตช่องท้อง อายุและน้ำหนักเฉลี่ยของผู้ป่วย คือ 59 ปีและ 60 กิโลกรัม ระยะเวลา ที่ล้างไตช่องท้องเฉลี่ย 4.5 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาวะวิกฤต (ร้อยละ 70 ความดันไม่คงที่ ร้อยละ 86 มีระบบหายใจ ล้มเหลว) คะแนนเฉลี่ย APACHEII คือ 26.2 อัตราการใส่สายล้างไตช่องท้องสำเร็จร้อยละ 96.2 (ผ้ปู ว่ ย 1 ราย เกดิ อันตราย ต่อกระเพาะปัสสาวะ ผู้ป่วย 2 ราย มีปัญหาน้ำยาล้างไตไหลไม่ออก) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับสายล้างไต ร้อยละ 10.6 (ทั้งหมด 8 รายใน 75 ราย คือ 3 ราย น้ำยาล้างไตไหลไม่ออก 3 รายมีการรั่วของน้ำยาล้างไต และ 2 ราย มีเลือดออก) อย่างไรก็ตามมีอัตราการเกิดปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับสายล้างไตในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน เพียงร้อยละ 1.3 (มีผู้ป่วยเพียง 1 ราย เปลี่ยนจากการล้างไตช่องท้องเป็นการฟอกเลือด) อัตราการติดเชื้อช่องท้อง ร้อยละ 12

สรุป: การใส่สายล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันมีความปลอดภัยและอัตราสำเร็จสูง อายุรแพทย์โรคไตสามารถ ใส่สายล้างไตช่องท้องได้เองโดยวิธีข้างเตียง
384
Views
3
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev แนวเวชปฏิบัติทางคลินิกล่าสุดในการดูแลผู้ใหญ่ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
Next การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับประเทศช่วยปรับปรุงการสั่งจ่ายยาในประเทศไทยหรือไม่:การศึกษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย