วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

บทบรรณาธิการ: Editorials

     สวัสดีครับ วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีนี้ ของ วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี้มี บทความที่น่าสนใจอีกเช่นเคยดังนี้ครับ

  • อาจารย์สิทธิชัย ได้เขียนบทความความก้าวหน้าเรื่อง เกี่ยวกับ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และพยาธิกำเนิด โรคซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารซึ่งกันและกัน ระหว่างเซลล์ผ่านไซโตไคน์ชนิดต่างๆ รวมถึงการ ส่งสัญญาณภายในระดับเซลล์ผ่านตัวนำสัญญาณที่ สำคัญผ่าน janus kinase (JAK) การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการยับยั้ง JAK นี้มีผลในการลดการอักเสบของ เยื่อบุข้อได้ ดังนั้นการรักษาแบบมุ่งเป้าด้วยการ ยับยั้ง JAK จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรค ข้ออักเสบรูมาตอยด์
  • อาจารย์พัฒน์ศรีได้เขียนบทความแผนการดูแลแบบ องค์รวมสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม ซึ่งมีความสำคัญ ทั้งทางด้านยา สภาพแวดล้อม ครอบครัว และผู้ดูแล เป้าหมายการดูแล สุขภาพทั่วไป กฎหมาย การเงิน และระบบการดูแล เพื่อประเมิน นำไปสู่การวินิจฉัย การวางแผน วิธีปฏิบัติ และการประเมิน โดยสามารถ ช่วยพัฒนาแนวคิดการวางแผนการดูแลภาวะสมอง เสื่อม แบบองค์รวมในเวชปฏิบัติ
  • อาจารย์อภิชาติ ได้เขียนบทความเกี่ยวกับภาวะหยุด หายใจในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมี ประโยชน์สำหรับแพทย์ทั่วไปและได้เขียนไว้อย่าง ละเอียด พบว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการ อุดกั้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือด นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ และหลอดเลือดที่มีอยู่แล้วแย่ลง ภาวะนี้สามารถ วินิจฉัยด้วยการตรวจการนอนหลับ (sleep study) การรักษาที่สำคัญคือ การรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศ แรงดันบวก ในส่วนภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  • ชนิดที่ไม่มีทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น จะส่งผลให้ มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก เพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลเสียต่อ ภาวะหัวใจล้มเหลว การรักษาภาวะนี้ประกอบด้วยการรักษาภาวะหัวใจ ล้มเหลว, การใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก, และ การรักษาด้วยออกซิเจน
  • พญ.ชุลีพรและคณะได้ศึกษาอุบัติการณ์ของวัณโรค อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรค และปัจจัยที่มีผล ต่ออัตราความสำเร็จการรักษาของวัณโรคใน โรงพยาบาลชุมแพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยเก็บข้อมูลจาก เวชระเบียนผู้ป่วยนอกและโปรแกรมการตรวจรักษา ผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมแพ พบว่ามีอุบัติการณ์ของ วัณโรคสูงในอำเภอชุมแพ การเพิ่มมาตรการในการ รักษาผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อผลการรักษาที่ไม่ดี ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยที่มีโรคร่วม เช่น โรคตับ โรคเบาหวาน และผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาไกล จากโรงพยาบาล จะสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จ การรักษาของวัณโรคในโรงพยาบาลชุมแพได้ โรงพยาบาลอื่นอาจนำความรู้นี้ไปศึกษาต่อยอดหรือ ลองไปปฏิบัติดูได้ครับ

      นอกจากนี้ยังมีบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่ รายงาน ผู้ป่วย และ ทดสอบความรู้ด้วยภาพ อีกครับ สำหรับผู้อ่าน ท่านใดหากมีข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณา ส่งมาได้ที่กองบรรณาธิการ และหากต้องการติดตามวารสาร สมัครสมาชิก ร่วมส่งบทความ หรือ คำแนะนำในการเขียน บทความรวมถึงวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง สามารถดูและ ส่งผ่านทางเวบไซท์ www.kkujm.com ได้ครับ

กองบรรณาธิการ

1204
Views
37
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

Related articles

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด