แนวเวชปฏิบัติทางคลินิกล่าสุดในการดูแลผู้ใหญ่ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด แม้จะมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมาย ที่ยืนยันว่าการลดความดันโลหิตสัมพันธ์กับการลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนและอัตราการตาย แต่ยังพบว่าอัตรา การควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายนั้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ในประเทศที่พัฒนาแล้วและต่ำกว่านั้นในประเทศ ที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้พัฒนาแนวเวชปฏิบัติทาง คลินิกเพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและสร้างมาตรฐานในการรักษาให้สอดคล้องกัน ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนและลดอัตราการตายจากภาวะความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตามข้อแนะนำจากแนวเวชปฏิบัติทางคลินิกเหล่านี้ได้มาจากข้อมูลการศึกษาเชิงสำรวจ และการศึกษา เชิงทดลองในหลายกลุ่มประชากรทำให้เกิดความแตกต่างกันของคำแนะนำซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องทราบ เพื่อนำไปปรับใช้ในทางคลินิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
800
Views
26
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ภาวะอะไดนามิกโบนดิซิสในโรคไตเรื้อรัง
Next ผลสำเร็จของการใส่สายล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ประสบการณ์ จากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ