การวินิจฉัยและดูแลรักษาทันยุคโรคไตอักเสบที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน

โรคอ้วนมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้นในประชากรทุกวัยทั่วโลกและคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าความชุกอาจสูง มากกว่าร้อยละ 40 โรคอ้วนถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอีกโรคที่ทุกคนควรตระหนักและเห็นถึงความสำคัญเนื่องจาก ทำให้เกิดความผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนของระบบต่างๆ หลายประการ ไตเป็นอวัยวะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเนื่องจาก โรคอ้วนเป็นทั้งสาเหตุของโรคไตเรื้อรังและเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินโรคทำให้ไตเสื่อมจนเข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะ สุดท้าย พบว่าโรคทางไตที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนมีหลายประการ เช่น โรคไตอักเสบ โรคนิ่ว โรคมะเร็งไต และโรคไตเรื้อรัง ที่เกิดจากกลุ่มอาการทางเมแทบอลิกโดยเฉพาะโรคเบาหวาน เป็นต้น การศึกษาพบว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านความชุกของ โรคไตอักเสบที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นถึง 10 เท่า ดังนั้นแพทย์ควรมีความรู้ความสามารถในประเมินดูแลรักษา ผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งในเวชปฏิบัติได้ ในบทความนี้จึงทบทวนความรู้ของโรคไตอักเสบที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน โดยจะกล่าวถึง กลไกพยาธิกำเนิด อาการและอาการแสดงทางคลินิก การวินิจฉัยและผลทางพยาธิวิทยารวมทั้งแนวทางการดูแลผู้ป่วย
270
Views
6
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การตรวจวิเคราะห์พาราไทรอยด์ฮอร์โมนในโรคไตเรื้อรัง
Next อะแคนโทสิสนิกริแคนที่เกิดจากกลุ่มอาการ พารานีโอพสาติกของมะเร็งกระเพาะอาหาร : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Related articles