วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

บทบรรณาธิการ: Editorials

     วารสารฉบับทีท่านอ่านอยู่ในขณะนี้ เป็นฉบับแรกของปี 2562 มากับอากาศที่กำลังเริ่มร้อนมากและค่าฝุ่นละอองที่ทวี เพิ่มมากขึ้น จนเป็นปัญหาระดับชาติในหลายๆ พื้นที่ของ ประเทศแล้วครับ ทำให้เครื่องฟอกอากาศและหน้ากากกรอง ฝุ่นละอองขายดีกันมาก ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ นอกจากนี้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมก็จะมีการเลือกตั้งในบ้าน เราด้วย ก็อย่าลืมไปเลือกคนดี คนซื่อสัตย์ คนรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าสภากันด้วยนะครับ เหมือนเช่นเคยครับ วารสารฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจได้แก่

  • นายแพทย์ ณภัทร และคณะ ได้เขียนบทความกลุ่ม อาการผู้สูงอายุที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยมักมีปัจจัย เสี่ยงและมีความสัมพันธ์กับการเกิดผลลัพธ์คลินิกที่ ไม่ดีหลายอย่าง บทความนี้ได้สรุปเครื่องมือที่ใช้จริง ทางคลินิก แนวทางวินิจฉัยและดูแลในแต่ละกลุ่ม อาการ และได้แนะนำการประเมินผู้สูงอายุผ่าน อุปกรณ์เคลื่อนที่มาช่วยในการวินิจฉัย และจัดการ เกี่ยวกับกลุ่มอาการสูงอายุอีกด้วย
  • แพทย์หญิงวิจิตราและอาจารย์กิตติ์รวี ได้เขียนถึง การรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงด้วย patiromer และ sodium zirconium cyclosilicate (ZS-9) ซึ่งเป็นยาจับโพแทสเซียมชนิดใหม่ที่ออกฤทธิ์ โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างไอออนบวกในโครงสร้าง ยากับโพแทสเซียมในทางเดินอาหาร โดยจาก การศึกษาพบว่ายามีประสิทธิภาพในการรักษาและ มีความปลอดภัย
  • อาจารย์พรรณธิพา ได้เขียนถึงยาในกลุ่ม immune checkpoint inhibitor ที่ถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วย มะเร็งมากขึ้น ซึ่งพบว่ามีปลอดภัยมากกว่ายาเคมี บำบัดและยังเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง หลายชนิด บทความนี้จะกล่าวถึงกลไกการ ตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการทำลายเซลล์มะเร็งผ่าน immune checkpoint pathway การออกฤทธิ์ของยา ภาวะแทรกซ้อน ทางไต รวมทั้งแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย
  • อาจารย์วิริยา ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางคลินิกและภาพถ่ายทางรังสีวิทยา ในผู้ป่วยวัณโรคกระดูกสันหลัง โดยเป็นการศึกษา ย้อนหลังเชิงวิเคราะห์ในผู้ป่วยจำนวน 200 ราย โดย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการได้ รับวินิจฉัยวัณโรคกระดูกสันหลังที่ชัดเจนได้แก่ การมี โรคร่วม การติดเชื้อวัณโรคในระบบอื่น และ การตรวจทางรังสีวิทยาพบการยุบตัวของกระดูก สันหลัง โดยปัจจัยเหล่านี้น่าจะเป็นเครื่องมือช่วยใน การวินิจฉัยและการรักษาวัณโรคกระดูกสันหลังให้ได้ ผลลัพธ์ที่ดี

      นอกจากนี้ยังเคสศึกษาที่น่าสนใจจากอาจารย์บูรพา เป็นผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตที่มาด้วยอาการไข้เรื้อรัง ซึ่งตรวจ พบสายลวดในหลอดเลือดดำวีนาคาว่าส่วนล่างโดยบังเอิญ โดยสายลวดได้ถูกนำออกด้วยวิธีการผ่านสายสวนแต่อาการ ไข้เรื้อรังของผู้ป่วยก็ยังไม่ดีขึ้นครับ ทั้งนี้หากมีข้อคิดเห็น คำติ ชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาได้ที่กองบรรณาธิการ และหากต้องการชมวารสารหรือร่วมส่งบทความต่างๆ สามารถดูและส่งผ่านทางเวบไซท์ ได้ครับจักเป็นพระคุณยิ่ง

กองบรรณาธิการ

1455
Views
105
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

Related articles

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด