การตรวจวิเคราะห์พาราไทรอยด์ฮอร์โมนในโรคไตเรื้อรัง

พาราไทรอยด์ฮอร์โมน (PTH) ถูกสร้างจากต่อมพาราไทรอยด์และมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมดุลแคลเซียมและ ฟอสเฟต ดังนั้นการตรวจวัดระดับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนจึงมีความจำเป็นในการวินิจฉัย การรักษา และการติดตามผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังที่มีภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำ งานเกินแบบทุติยภูมิ ภายในระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาวิธีการตรวจ วิเคราะห์พาราไทรอยด์ฮอร์โมนจำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือรุ่นที่ 2 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่าการตรวจวิเคราะห์พาราไทรอยด์ฮอร์โมนแบบสมบูรณ์ (intact PTH) ซึ่งนอกจากจะตรวจวัดพาราไทรอยด์ฮอร์โมนที่มี ฤทธิ์ทางชีวภาพแล้วยังตรวจวัดชิ้นส่วนของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนที่อาจจะออกฤทธิ์ต้านกับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนด้วย เรียกว่า “non-(1-84) PTH fragments” หรือ “amino-terminal truncated PTH fragments” นอกจากนี้ยังพบว่า โมเลกุลของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายทำให้สูญเสียฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมทั้งวิธีการตรวจวิเคราะห์พาราไทรอยด์ฮอร์โมนในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถจำแนกระหว่างพาราไทรอยด์ฮอร์โมนปกติ และพาราไทรอยด์ฮอร์โมนที่ถูกออกซิไดซ์ ดังนั้นการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์พาราไทรอยด์ฮอร์โมนที่มีความแม่นยำ เพิ่มขึ้นในอนาคตจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยประเมินผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้อย่างถูกต้อง
399
Views
18
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดไฟบรินัสและออแกนไนซิ่ง
Next การวินิจฉัยและดูแลรักษาทันยุคโรคไตอักเสบที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน