กลุ่มอาการปวดเฉพาะที่

บทคัดย่อ


     กลุ่มอาการปวดเฉพาะที่ เป็นลั กษณะทางคลินิกที่พบได้บ่อยในเวชปฏิ บั ติ ส่วนใหญ่เป็นโรคในกลุ่มเนื้อเยื่ออ่อนและ รูมาติกเฉพาะที่สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการบาดเจ็บซ้ำๆ ในตำแหน่งเดิม ความสำคัญของการวินิจฉัยและการวินิจฉัย แยกโรคนั้นจะขึ้นกับตำแหน่งที่ปวดและจุดกดเจ็บเป็นหลัก การทราบลักษณะกายวิภาคของตำแหน่งที่มีพยาธิสภาพ สามารถทำให้ได้การวินิจฉัยได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามหากตรวจไม่พบจุดกดเจ็บที่ชัดเจนต้องพึงระลึกว่าอาจเป็นอาการ ปวดร้าวมาจากบริเวณอื่น การรักษาโรคในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันคือ พักการใช้งานของส่วนที่มีพยาธิสภาพ การประคบเย็นหรือร้อน ให้ยาลดอาการปวดและต้านการอักเสบ การฉีดยาสเตรอยด์เฉพาะที่ และการทำกายภาพบำบัด ในระยะเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้นควรพิจารณาส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการรักษาต่อไป

สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์(1), ชิงชิง ฟูเจริญ(2)
(1)สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก, (2)สาขาวิชาโรคข้อและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
964
Views
14
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ปัญหาเดิมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่: Glycopyrronium, ยาขยายหลอดลม ประเภท LAMA ชนิดสูดพ่นสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
Next ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บหน้าอกจนได้รับการรักษาด้วยบอลลูน ขยายหลอดเลือดหัวใจกับอัตราการตายในผู้ป่วยกล้ามเนือ้หัวใจใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST-segment ยกตัวซึ่งได้รับการรักษาด้วย primary PCI จากฐานข้อมูล STEMI ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Related articles