วารสาร/บทความ

ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article พัลลภ สกุลทองถวิล | Jan 15, 2020
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยและเพิ่มสูงขึ้น การเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรคไตจากเบาหวาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญในผู้ป่วยเบาหวาน...
Hyperpigmented Indurated Plaques and Nodules in Healthy Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Oct 01, 2019
ผู้ป่วยชายอายุ 48 ปี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ ไม่ได้กินยาอะไร ประจำ มาพบแพทย์ด้วยมีอาการผื่น ไม่คัน ไม่เจ็บ ที่เท้าและ ขาทั้ง 2 ข้าง เป็นมา 4 เดือน ผื่นขยายมากขึ้นเรื่อยๆ...
Nail Changes in Systemic Diseases
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Oct 01, 2019
การวินิจฉัยโรคเล็บที่ผิดปกติในแต่ละรูปและบอกโรคที่เกี่ยวข้อง
การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบวางแผน ด้วยคลินิกวางแผนล้างไต : ประสบการณ์จาก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article ชุติเดช ตาบ-องครักษ์, วทัญญู พาราพิบูลย์ | Oct 01, 2019
การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบไม่ได้วางแผนมีค่าใช้จ่ายที่สูงและทำให้เกิดผลลัพธ์การรักษาไม่ดี ดังนั้นจึงมีการจัด ตั้งคลินิกวางแผนล้างไตแบบเบ็ดเสร็จโดยทีมสหวิชาชีพขึ้นเพื่อป้องกัน...
แผลกดทับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article ภิญญาดา นาราวงศ์, สุชาดา นิลบรรพต,อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ปณิตา ลิมปะวัฒนะ | Oct 01, 2019
แผลกดทับเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในผู้ป่วยวิกฤต แม้ว่าแผลกดทับไม่ได้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วย แต่การเกิดแผลกดทับส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมา...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 4
Webmaster | Oct 01, 2019
แผลกดทับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต, การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบวางแผน ด้วยคลินิกวางแผนล้างไต : ประสบการณ์จาก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ, ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, Nail Changes in Systemic Diseases, Planned Peritoneal Dialysis Initiation with Planed Dialysis Clinic: Experience from a Tertiary Care Hospital

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ