วารสาร/บทความ

การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบวางแผน ด้วยคลินิกวางแผนล้างไต : ประสบการณ์จาก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article ชุติเดช ตาบ-องครักษ์, วทัญญู พาราพิบูลย์ | Oct 01, 2019
การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบไม่ได้วางแผนมีค่าใช้จ่ายที่สูงและทำให้เกิดผลลัพธ์การรักษาไม่ดี ดังนั้นจึงมีการจัด ตั้งคลินิกวางแผนล้างไตแบบเบ็ดเสร็จโดยทีมสหวิชาชีพขึ้นเพื่อป้องกัน...
แผลกดทับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article ภิญญาดา นาราวงศ์, สุชาดา นิลบรรพต,อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ปณิตา ลิมปะวัฒนะ | Oct 01, 2019
แผลกดทับเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในผู้ป่วยวิกฤต แม้ว่าแผลกดทับไม่ได้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วย แต่การเกิดแผลกดทับส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมา...
Peeling Skin of Palmoplantar Surface
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jul 01, 2019
ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง มา 2 ปี ได้รับการรักษาด้วยยา enalapril ไม่มีประวัติได้รับ ยาอื่นๆ...
แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัยของโรคปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล และโรคปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances อภิชาติ โซ่เงิน,อธิบดี มีสิงห์, วรวัฒน์ จำปาเงิน | Jul 01, 2019
โรคปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล (hospital acquired pneumonia) และโรคปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับ เครื่องช่วยหายใจ (ventilator associated pneumonia) เป็นการติดเชื้อที่พบบ่อยในโรงพยาบาล...
ยาโทลแวปแทนสำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่น
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jul 01, 2019
โรคถุงน้้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่นเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดซึ่งทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในผู้ใหญ่ ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดถุงน้ำในไตนำไปสู่การศึกษาทางคลินิกที่สำคัญหลายการศึกษา การศึกษา TEMPO 3:4 ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
Webmaster | Jul 01, 2019
ยาโทลแวปแทนสำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่น, แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัย ของโรคปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล และโรคปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับ เครื่องช่วยหายใจ, ภาวะเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ในโรคหนังแข็ง, ความสามารถของค่าความเร็วการรั่วของ ลิ้นหัวใจไตรคัสพิดในการพยากรณ์ภาวะ ความดันหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง โดยการศึกษา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์, Peeling Skin of Palmoplantar Surface

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ