วารสาร/บทความ

ภาวะเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ในโรคหนังแข็ง
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article หลิงหลิง สาลัง, ชิงชิง ฟูเจริญ | Jul 01, 2019
โรคหนังแข็ง (systemic sclerosis) พบได้น้อยในวัยเจริญพันธุ์ ผนวกกับปัจจัยด้านกายภาพอันเนื่องมาจาก ผิวหนังแข็ง พยาธิสภาพของอวัยวะภายในโดยเฉพาะพยาธิสภาพในปอด...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
Webmaster | Jul 01, 2019
ยาโทลแวปแทนสำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่น, แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัย ของโรคปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล และโรคปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับ เครื่องช่วยหายใจ, ภาวะเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ในโรคหนังแข็ง, ความสามารถของค่าความเร็วการรั่วของ ลิ้นหัวใจไตรคัสพิดในการพยากรณ์ภาวะ ความดันหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง โดยการศึกษา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์, Peeling Skin of Palmoplantar Surface
ปวดไหล่เรื้อรังในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการคาบเกี่ยวกัน
ฐาปนีย์ ทิพรส, ชิงชิง ฟูเจริญ, พรรณทิพย์ ธรรมโรจน์ | Apr 01, 2018
ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 54 ปี อาชีพ รับราชการครู ภูมิลำเนา จ.สกลนคร โรคประจำตัว diffuse cutaneous systemic sclerosis ร่วมกับตรวจพบภาวะถุงลมอักเสบ (alveolitis)...
การประเมินก่อนการรักษาโรคหนังแข็ง
ชิงชิง ฟูเจริญ | Oct 01, 2017
การประเมินก่อนการรักษาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ปวยโรคหนังแข็งในเวชปฏิบัติ การประเมินก่อนการรักษา โรคหนังแข็งมีส่วนทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้นและยังมีส่วนช่วยในการติดตามผลการรักษาผู้ป่วย...
ภาวะหน่วยไตอักเสบรุนแรงอย่างรวดเร็วที่เกิดจากสารเชิงซ้อนทางอิมมูนและ แอนตินิวโทรฟิล ไซโตพลาสมิก แอนติบอดีในโรคหนังแข็ง
กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์(1), ทินกฤต ศศิประภา(2), อนุชา พัวไพโรจน์(3) | Jul 01, 2017
ภาวะไตวิกฤตเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดภาวะไตวายในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ป่วยโรคหนัง แข็งจำนวนหนึ่งที่เกิดภาวะหน่วยไตอักเสบรุนแรงอย่างรวดเร็วจากแอนตินิวโทรฟิล ไซโตพลาสมิก แอนติบอดี...
การวินิจฉัยและการจัดแบ่งประเภทของโรคหนังแข็ง
ชิงชิง ฟูเจริญ | Apr 01, 2017
ผิวหนังแข็งเป็นลักษณะเด่นทางคลินิกของโรคหนังแข็ง ผิวหนังแข็งที่พบในโรคหนังแข็งอาจพบได้เฉพาะส่วน หรือพบกระจายทั่วตัว...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ