วารสาร/บทความ

แผลกดทับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article ภิญญาดา นาราวงศ์, สุชาดา นิลบรรพต,อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ปณิตา ลิมปะวัฒนะ | Oct 01, 2019
แผลกดทับเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในผู้ป่วยวิกฤต แม้ว่าแผลกดทับไม่ได้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วย แต่การเกิดแผลกดทับส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมา...
แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัยของโรคปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล และโรคปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances อภิชาติ โซ่เงิน,อธิบดี มีสิงห์, วรวัฒน์ จำปาเงิน | Jul 01, 2019
โรคปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล (hospital acquired pneumonia) และโรคปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับ เครื่องช่วยหายใจ (ventilator associated pneumonia) เป็นการติดเชื้อที่พบบ่อยในโรงพยาบาล...
ยาโทลแวปแทนสำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่น
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jul 01, 2019
โรคถุงน้้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่นเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดซึ่งทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในผู้ใหญ่ ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดถุงน้ำในไตนำไปสู่การศึกษาทางคลินิกที่สำคัญหลายการศึกษา การศึกษา TEMPO 3:4 ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555...
ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลดงหลวง
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article กมลรัตน์ บัญญัตินพรัตน์, ปณิตา ลิมปะวัฒนะ | Apr 01, 2019
ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะมีโรคร่วมหลายโรค จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับยาหลายขนาน ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ประโยชน์จากการใช้ยาลดลง และสัมพันธ์กับการเกิด ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ไม่ดีหลายประการ...
การวินิจฉัยและดูแลรักษาทันยุคโรคไตอักเสบที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article พรรณธิพา ต้นสวรรค์ | Apr 01, 2019
โรคอ้วนมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้นในประชากรทุกวัยทั่วโลกและคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าความชุกอาจสูง มากกว่าร้อยละ 40 โรคอ้วนถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอีกโรคที่ทุกคนควรตระหนัก...
การตรวจวิเคราะห์พาราไทรอยด์ฮอร์โมนในโรคไตเรื้อรัง
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Apr 01, 2019
พาราไทรอยด์ฮอร์โมน (PTH) ถูกสร้างจากต่อมพาราไทรอยด์และมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมดุลแคลเซียมและ ฟอสเฟต ดังนั้นการตรวจวัดระดับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนจึงมีความจำเป็นในการวินิจฉัย การรักษา และการติดตามผู้ป่วย...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ